logo
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav Soruları
1.
Alanyazın taramasının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Araştırılan konu hakkındaki kaynakları sistemli biçimde incelemek ve değerlendirmektir.
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
2.
Aşağıdakilerden hangisi pozitivist bilim anlayışının dayandığı ilkelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Bilimde olgulardan çok değerlerin araştırılması
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi araştırma sorunu seçerken dikkate alınan özel ölçütlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Araştırmacının kişiliği
Soru Açıklaması
4.
Nicel araştırma paradigmasının temel dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Olguculuk
Soru Açıklaması
5.
Bireylerin tercihlerinin ya da tutumlarının derecesini belirlemede kullanmak için uygun olan veri toplama aracı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ölçekler
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi olasılıklı örnekleme tekniklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Amaçlı örnekleme
Soru Açıklaması
7.
Örneklemde aranan en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Evreni temsil yeterliği
Soru Açıklaması
8.
Mutlak doğru yanıtın olmadığı tutum ölçeklerinde yaygın olarak kullanılan güvenirlik türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Cronbach Alfa güvenirliği
Soru Açıklaması
9.
Bir araştırmada evrenin tümünden veri toplamaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Tamsayım
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki belge türlerinden hangisi kamusal bir belgedir?
Doğru Cevap: "B" Bloglar
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
logo
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav Soruları
11.
Evrene ilişkin değerler ile örnekleme ilişkin değerler arasında fark olması aşağıdakilerden hangisini gösterir?
Doğru Cevap: "D" Örnekleme hatası
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
12.
Bireylerin kişisel değerlendirmelerinden bağımsız olan verilere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Olgusal veri
Soru Açıklaması
13.
Türkiye Süper Ligindeki futbol takımlarının sezon sonundaki sıralaması hangi düzeyde bir ölçmedir?
Doğru Cevap: "B" Sıralama
Soru Açıklaması
14.
Araştırmacının istediği sonuçları elde edebilmek için sonuçları değiştirmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Çarpıtma
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi parametrik olmayan testlerden biridir?
Doğru Cevap: "B" Friedman testi
Soru Açıklaması
16.
Çarpık dağılımlarda tercih edilmesi önerilen merkezi eğilim ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ortanca
Soru Açıklaması
17.
Değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü ve düzeyini gösteren istatistiksel işlem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Korelasyon
Soru Açıklaması
18.
Bilimsel çalışmaların gerçekleştirilmesi sırasında ortaya çıkan değer sorunları ve bunlar için üretilen çözüm önerilerinin incelendiği alana ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Bilim etiği
Soru Açıklaması
19.
Bilimsel çalışmalarda uyulması gereken etik kuralların oluşturulmasında en büyük katkı aşağıdaki alanların hangisinden gelmiştir?
Doğru Cevap: "A" Tıp
Soru Açıklaması
20.
Araştırma amaçlarına dönük olarak üzerinde uygulama yapılan ve tepkileri ölçülen bireye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Denek
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.