logo
İnsan Hakları Ve Kamu Özgürlükleri
Bahar Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Bir hukuk düzeninin insan haklarının hiçbir türüne veya bir kısmına yer vermemiş olmasına rağmen o hukuk düzeninde yaşayan kişilerin bu haklara sahip olması insan haklarının hangi özelliğinin sonucudur?
Doğru Cevap: "D" Evrensellik
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
2.
Aşağıdakilerden hangisi İngiltere’de kral ile baronlar arasındaki çelişkinin doğurduğu hukuki belgedir?
Doğru Cevap: "D" Magna Carta
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı-Türk siyasal tarihinde padişah ve yerel güç odakları arasında imzalanmış olan metindir?
Doğru Cevap: "B" Sened-i İttifak
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi İngiltere’de kral ile parlamento arasındaki mücadelenin ilk ürünü olan yasal düzenlemedir?
Doğru Cevap: "E" Petition of rights
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi bireylerin yargı kararı olmaksızın özgürlüklerinden alıkonulmalarını engellemeye yönelik hukuki bir metindir?
Doğru Cevap: "E" Habeas corpus
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi bireylerin devletten önce yaşam-özgürlük-mülkiyet haklarının zaten olduğunu ve bireylerin devlete sadece önceden ellerinde tuttukları cezalandırma yetkilerini verdiklerini ileri sürmüştür?
Doğru Cevap: "E" John Locke
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki ortaçağ düşünürlerinden hangisi laiklik düşüncesinin temellerini atan düşünürlerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Occamlı William
Soru Açıklaması
8.
Aqunimlu Thomas, aşağıdaki görüşlerden hangisini savunmuştur?
Doğru Cevap: "B" Devlet iktidarının doğal yasaya uygun bir şekilde kullanılmasının gerektiğini
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Roma İmparatorluğunda köleliği meşrulaştıran düşünce akımlarındandır?
Doğru Cevap: "A" Stoacılık
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki düşünürlerden hangisi egemenliği “mutlak, sürekli, devredilemez ve bölünemez” şeklinde tanımlamıştır?
Doğru Cevap: "B" Jean Bodin
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
logo
İnsan Hakları Ve Kamu Özgürlükleri
Bahar Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve özgürlüklerin durdurulabileceği hallerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Seferberlik
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
12.
1982 Anayasasına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında ölçülülük ilkesine uyulmalıdır.
Soru Açıklaması
13.
Halkın şikâyetleri üzerine inceleme yapabilen ancak herhangi bir karar yetkisi olmayan devlet görevlisine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Kamu denetçisi
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi pozitif bir statü hakkıdır?
Doğru Cevap: "A" Konut hakkı
Soru Açıklaması
15.
Kişilerin kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alınmaları, aşağıdaki haklardan hangisinin sınırlamasını teşkil eder?
Doğru Cevap: "C" Kişi hürriyeti ve güvenliği
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının korunmasında Birleşmiş Milletlerin sözleşme temelli denetim organlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Ekonomik gelişme komitesi
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki ülkelerden hangisi 1930’lu yıllarda totaliter diktatörlüğün yükselişine örnek olarak verilebilir?
Doğru Cevap: "B" Almanya
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Medeni ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin tanıdığı haklardandır?
Doğru Cevap: "C" Yaşam hakkı
Soru Açıklaması
19.
1235 usulü ilk defa aşağıdaki ülkelerden hangisi için işletilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Şili
Soru Açıklaması
20.
Yahudi soykırımı, aşağıdaki tarihsel gelişmelerden hangisinin bir nedeni olarak kabul edilebilir?
Doğru Cevap: "D" Birleşmiş Milletlerin kuruluşu
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bir önceki yazımız olan İdari Yargı Ara Sınav Soruları başlıklı makalemizde İdari Yargı, İdari Yargı çıkmış sorular ve İdari Yargı deneme sınavı hakkında bilgiler verilmektedir.